Giriş Yap

Şifremi Unuttum

Süt Verim ve Ölçüm Denetlemeleri

Süt Verim ve Ölçüm Denetlemeleri

 

İŞLETME SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER

Birlik tarafından kendisine verilen süt formu örneğindeki sıraya göre ineklerin kulak numaraları ve adlarını süt ölçüm defterinin asıl suretlerine her ay düzenli olarak yazmalıdır. Doğru ve hassas süt ölçümü yapmalı ve birlik tarafından kendisine bildirilen tarihte her bir ineğin sabah ve akşam sütünü tartarak süt kayıt defterine işlemek, doğuran, Kesilen, yavru atan, satılan vs. hayvanlarını tarihleri ile birlikte süt kayıt defteri asıl suretinin altına veya arkasına işlemek. süt ölçümlerini yazdıktan sonra, her ay düzenli olarak imzalamış olduğu süt kayıt defteri asıl sayfasını birlik personeline teslim etmek veya bizzat Birliğe veya şubesine teslim etmek, Biten süt kayıt defteri koçanını Yetiştirici Birliği’ne teslim etmek, yenisini temin etmek, Denetlemeye gelen Birlik personeline yardımcı olmak,

 DENETİM ZAMANI

Denetleme çalışması, Yetiştiricinin ölçüm tarihini takip eden 1 ile 3 gün içinde yapılacaktır.

Denetleme saati, işletmenin sağım saatinden en erken bir saat önce, en geç bir saat sonra olacaktır. Örneğin; sabah sağımını 7’de yapan bir işletmenin denetim sağım zamanı, en erken sabah saat 6’da, en geç sabah saat 8 de gerçekleştirilecektir.

DENETİM ELEMANININ İŞLETMEDE YAPACAĞI İŞLER

Denetim elemanı öncelikle işletme sahibinden süt ölçüm defterini isteyecek ve süt ölçümünün yapılıp yapılmadığını tespit edecektir. Şayet süt ölçümü yapılmamış ise yetiştiricinin imzasının da yer alacağı bir tutanakla durumu iki gün içinde birliğe bildirecektir.

Ölçüm yapılmamış ise denetim sağımları yapılarak sonuçlar süt ölçüm defterinin takip eden sayfasına yazılacaktır. Ayrıca süt ölçüm defterinin ön iç kapağında yer alan süt ölçüm denetimi bilgi dökümünü nün 1.denetim bölümündeki ilgili kısımları doldurularak denetçi tarafından imzalanacaktır.

Süt denetim sağımları ,süt ölçüm bilgisi olan ineklerde yapılacaktır.

Denetim elemanı ölçüm ve tartımları ya kendisi yapacak ya da çok yakından izleyecektir.

Denetim sonuçları iki gün içerisinde il birliğine iletecektir.

 YAPTIRIMLAR

Denetleme sonucunda , süt ölçümlerini yapmadığı veya yanlış beyan verdiği tespit edilen işletmeler birliği tarafından yazılı olarak uyarılır.Söz konusu işletmeler ilk denetleme gününden itibaren 4 ay içerisinde haber verilmeksizin tekrar denetlenir. Bu denetim de olağan denetim gibi yapılır.

İkinci denetlemede de ölçüm yapmamaya veya yanlış beyan vermeye devam ettiği tespit edilen işletmeler asil üyelikten aday üyeliğe geçirilir ve bu durum yazılı olarak işletmeye ve ilgili birimlere duyurulur. Söz konusu işletme ye ait ineklerin bir yıllık ölçüm değerleri kayıtlardan çıkarılır. İşletmelerin soy kütüğüne esas olacak kayıtları tutmakla elde ettikleri ayrıcalıklardan mahrum edilmeleri için gereken işlemler yapılır.

Süt ölçüm denetlemesini Kabul etmeyen veya süt ölçüm denetimi amacıyla gelen elemana zorluk çıkaran işletmeler .Birliği tarafından yazılı olarak uyarılır.Bu tutumunda değişiklik olmayanlar da yanlış beyan verenler ile aynı işlemlere tabi tutulur.

Süt ölçüm aracı olmadığı ve süt kayıt defteri verilmediği belirlenen işletmelerin ihtiyacı birliği tarafından 15 gün içerisinde karşılanır ve bunlar süt ölçümlerini zamanında ve doğru yapmaları için uyarılır.4 ay içerisinde ikinci denetime tabi tutulur. Aksaklıklar devam ediyorsa 2. madde uygulanır.

YASAL DAYANAK

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere üyelikten çıkarılmaları hususunda birlik ana sözleşmenin 5 , 9 ve 11 maddeleri uygulanır

 Süt Ölçümü ve Kayıt Tutma :

Neden kayıt tutmalıyız ?

Çünkü biz bir işletmeyi yönetiyoruz, İşletme demek; elde ettiği ürününü ve bunun için yaptığı masrafları planlayabilen, gelir ve gider hesaplarını yapabilen ve kazançlı çalışabilen ticari birim demektir.

İster süt sığırı yetiştiriyor olsun, isterse turistik veya sanayi tesisi olsun, faaliyet amacını belirlemeyen, iş planı yapmayan, gelirini ve giderini değerlendiremeyen bir işletmenin başarılı olması mümkün değildir.
Süt sığırı yetiştiren bir yetiştirici, ancak gerekli kayıtları tutması halinde işletmesini planlar, değerlendirir, aksayan yanları görür ve düzeltme yönüne gider. İşletmede iyi bir damızlık elde edilmesi, iyi bir kayıt sisteminin tutulması ile sağlanabilir.

İyi bir damızlık, tohumlama ile başlar, hijyen, doğum, uygun besleme bakım ile devam eder. Kayıt tutulmadan sürüyü yönetemeyiz. Yönetemediğimiz sürü bizi yanlış yönlendirmeye başlar. 

Hangi Kayıtları tutmalıyız ?

İşletmede: Üreme (Tohumlama, doğum) ,Bakım-Besleme,Verim (Süt,Et, Buzağı), Sağlık (Aşı, kondüsyon, hastalık, tedavi) ve Sürüden ayrılma,hatta işletme muhasebesi ile ilgili kayıtların tutulması gerekir. Bu kayıtlar için Birliğinizin sizler için hazırlamış olduğu Soykütük İşletmeleri için Kayıt Defterini kullanınız.

Süt Ölçümünü neden yapmalıyız ?

Bir hayvanın damızlık ve verimini tespite yarayan, hemen sonuç veren bir ölçü “süt Kontrolü”dür. Süt ölçümü, süt verimini belli zamanlarda; haftada bir, ayda bir hassas bir şekilde ölçmektir.

Süt ölçüm sonucunda, ölçümde görülen farklılıklar araştırılarak nedeni bulunur.Örneğin; Ateşli hastalıkların çoğunda süt verimi azalır. Kızgınlıkta süt veriminde azalma görülür. Yem değişikliklerinde yine süt miktarında azalma görülür. Süt ölçümleri sonucu, hem hayvanın genel verimi üzerinde bir bilgimiz olur, hem de o hayvana ne kadar yem vereceğimizi hesap edebiliriz. Ayrıca o hayvandan doğan buzağıların verimi hakkında bir ön bilgi sahibi olunur ve ona göre damızlık değeri tespit edilir. Bir inekten düzenli yapılan süt ölçümleri, bu ineğin suni tohumlamadan doğan ve tohumlanmış düvelerinin damızlık belgeli(Mavi Belge) olmasını sağlar, bu da satışı halinde damızlık düvenin değerini artıran bir faktördür.Ayrıca desteklemelerde de süt ölçümü yapmanızın ve sisteme girilmesinin avantajını
görürsünüz.

imageimage